3 حوزه تغییر برای سیستم عامل های تقاضا در سال 2017

به راحتی می توان گفت که 2016 به عنوان درخواستهای ارسال ثانیه (QPS) برای سیستم عامل های تقاضای جانبی (DSP) و راه حل های خرید رسانه های بین کانال تبدیل شد. این که آیا DSP می تواند دید 500,000 بار در ثانیه یا 3 میلیون بار در ثانیه را ایجاد کند ، در دسترس بودن برای خرید به عنوان یک تمایز رقابتی در تمام سیستم عامل های خرید رسانه های بین کانال تبدیل شده است. امروزه ، بیشتر مارك ها تصور می كنند كه DSP باید به طور خودكار با همه مبادلات تبلیغاتی اصلی ادغام شود در حالی كه حداقل دسترسی بین کانال را ارائه می دهد