3 دلیل که من با ReadyTalk میزبان وبینار خود هستم

من برای اولین بار با ReadinTalk پس از داشتن یک بحران وبینار با GoToWebinar آشنا شدم. من 3 مهمان در برنامه از دنور ، سانفرانسیسکو و لندن داشتم. وقتی با تأخیرهای شنیداری و شنیداری گسترده روبرو شدیم ، بیش از 200 نفر از بیماران با حوصله و حوصله در آنجا آویزان بودند. بنابراین من نیاز داشتم تا یک تأمین کننده با زیرساخت های مناسب برای پشتیبانی از نیازهای مجری و شرکت کنندگان پیدا کنم. اینجاست که ReadyTalk برتری دارد. تجربه مجری: یک وبینار ReadyTalk