6 ایده بازاریابی با بودجه کم برای مشاغل کوچک

شما قبلاً می دانید که بودجه بازاریابی برای رقابت با "پسران بزرگ" ندارید. اما خبر خوب این است: دنیای دیجیتال بازاریابی مانند هرگز زمینه را برابر کرده است. مشاغل کوچک دارای تعداد زیادی مکان و تاکتیک هستند که هم م effectiveثر و هم کم هزینه هستند. البته یکی از این موارد بازاریابی محتوا است. در واقع ، می تواند مقرون به صرفه ترین در بین تمام استراتژی های بازاریابی باشد. در اینجا روشهای بازاریابی محتوا آورده شده است