Allocadia: با اطمینان و کنترل بیشتر ، برنامه های بازاریابی خود را بسازید ، پیگیری کنید و اندازه بگیرید

پیچیدگی روزافزون و افزایش فشار برای اثبات تأثیر تنها دو دلیل است که امروز بازاریابی بیشتر از گذشته چالش برانگیز است. ترکیبی از کانال های در دسترس ، مشتریان آگاه تر ، تکثیر داده ها و نیاز مداوم به اثبات کمک به درآمد و اهداف دیگر ، باعث افزایش فشار بر بازاریابان برای تبدیل شدن به برنامه ریزان متفکرتر و سرپرستان بهتر بودجه خود شده است. اما تا زمانی که آنها هنوز در تلاش مانده اند