چگونه می توان تحولات دیجیتالی را با روابط تأثیرگذار در اختیار داشت

مشتریان شما بیشتر آگاه ، توانمند ، خواستار ، باهوش و فرار می کنند. تاکتیک ها و معیارهای گذشته دیگر با چگونگی تصمیم گیری مردم در دنیای دیجیتال و متصل امروز مطابقت ندارند. با پیاده سازی فناوری ، بازاریابان می توانند بر نحوه مشاهده مارك ها از سفر مشتری تأثیر اساسی بگذارند. در حقیقت ، 34٪ از تحولات دیجیتال توسط CMO هدایت می شود در حالی که فقط 19٪ توسط CTO و CIO هدایت می شوند. برای بازاریابان ، این تغییر به یک شکل است