چگونه کاربران خود را هنگام انتشار یک نسخه اصلی از برنامه خود راضی نگه داریم

بین بهبود و ثبات یک تنش ذاتی در توسعه محصول وجود دارد. از یک طرف ، کاربران انتظار دارند ویژگی های جدید ، قابلیت ها و شاید حتی یک ظاهر جدید داشته باشند. از طرف دیگر ، هنگامی که رابط های آشنا ناگهان از بین می روند ، تغییرات می توانند نتیجه معکوس دهند. این تنش زمانی بیشتر است که محصولی به شکلی چشمگیر تغییر کند - به حدی که حتی می توان آن را یک محصول جدید نامید. در CaseFleet برخی از این درس ها را به سختی یاد گرفتیم ، البته