Chili Piper: برنامه زمانبندی خودکار برای تبدیل سرب ورودی

من سعی می کنم پولم را به شما بدهم - چرا اینقدر سخت می کنی؟ این یک احساس مشترک در بسیاری از خریداران B2B است. سال 2020 است - چرا ما هنوز وقت خریداران (و خودمان) را با این همه فرآیند قدیمی از دست می دهیم؟ جلسات باید چند ثانیه طول بکشد و نه روزها. وقایع باید برای گفتگوهای معنی دار باشد نه سردردهای لجستیکی. پاسخ نامه های الکترونیکی باید در عرض چند دقیقه باشد ، نه در صندوق ورودی شما. هر تعامل در امتداد