سناریوی بازاریابی از جهنم - هزار سرب ، اما بدون فروش

اگرچه در حال حاضر داشتن منبع پایدار سرب برای هر کسب و کاری یک امر مهم محسوب می شود ، اما غذایی به بشقاب نمی رساند. اگر بازده فروش شما متناسب با گزارش چشمگیر Google Analytics شما باشد ، خوشحال خواهید بود. در این حالت ، حداقل بخشی از این هزینه ها باید به فروش و مشتری تبدیل شود. اگر شما هزاران سرنخ دریافت می کنید ، اما فروشی ندارید ، چه می کنید؟ چه کاری درست انجام نمی دهید و چه کاری می توانید انجام دهید