آمار بازاریابی محتوای 2019

یافتن یک ابزار تبلیغاتی مناسب که نه تنها به مخاطب برسد بلکه با بیننده ارتباط برقرار کند ، کار دشواری است. طی چند سال گذشته ، بازاریابان با تمرکز بر روی این موضوع ، آزمایش کرده و روی روش های مختلف سرمایه گذاری کرده اند تا ببینند کدام یک بهتر جواب می دهد. و متعجب هیچ کس ، بازاریابی محتوا رتبه نخست را در دنیای تبلیغات به خود اختصاص داد. بسیاری تصور می کنند که بازاریابی محتوا فقط در چند سال گذشته وجود داشته است