قدرت بازاریابی فردی

به یاد دارید وقتی نایک کمپین Just Do It را معرفی کرد؟ نایک با این شعار ساده توانست به آگاهی و مقیاس عظیم تجاری دست یابد. بیلبوردها ، تلویزیون ، رادیو ، چاپ… 'Just Do It' و نایک سوواش همه جا بود. موفقیت این کمپین تا حد زیادی توسط افرادی که نایک می تواند آن پیام را ببیند و بشنود تعیین شد. این رویکرد خاص توسط بیشتر مارک های بزرگ در بازاریابی گسترده یا "دوران مبارزات انتخاباتی" و به طور کلی مورد استفاده قرار گرفت