اشتراک خبرنامه در نمایه توییتر برای بازاریابان و مشترکان ایمیل سودمند است

بر هیچ کس پوشیده نیست که خبرنامه ها خط مستقیم ارتباطی با مخاطبان خود به سازندگان ارائه می دهند که می تواند آگاهی و نتایج باورنکردنی را برای جامعه یا محصول آنها به ارمغان آورد. با این حال ، ایجاد یک لیست دقیق ایمیل می تواند هم برای فرستنده و هم برای گیرنده زمان و تلاش زیادی صرف کند. برای فرستندگان ، بهترین شیوه ها مانند گرفتن اجازه کاربران برای تماس ، تأیید آدرس های ایمیل از طریق رویکردهای یک یا دو گزینه ای و به روز نگه داشتن لیست ایمیل شما