شیوع COVID-19: تأثیر تبلیغات و بازاریابی

کار با آژانسی که همیشه در بالای بروزرسانی های مهم بازاریابی است بسیار ارزشمند است. از آنجا که به دلیل شرایط فعلی جهان و سلامت و ایمنی COVID-19 ، هر مشاغل مجبور به ایجاد تغییراتی می شوند ، این بدان معنی است که فناوری کافی را برای یک نیروی کار از راه دور فراهم کنید ، در صورت امکان به خدمات تماس صفر بروید و مهار هزینه های تجارت را سخت بگیرید. اینکه در این زمان ها به کجا هزینه بازاریابی دلار بپردازیم بسیار مهم است. مشاغل نیز مجبورند