هی دان: چگونه صدا به CRM می تواند روابط فروش شما را تقویت کند و شما را سالم نگه دارد

جلسات بسیار زیادی برای روز شما وجود دارد و زمان کافی برای ثبت آن نقاط لمسی ارزشمند وجود ندارد. حتی تیم‌های فروش و بازاریابی قبل از همه‌گیری، معمولاً بیش از 9 جلسه خارجی در روز داشتند و اکنون با بسترهای کاری از راه دور و ترکیبی برای طولانی‌مدت، حجم جلسات مجازی در حال افزایش است. نگه داشتن سوابق دقیق از این جلسات برای اطمینان از تقویت روابط و از بین نرفتن داده های تماس با ارزش تبدیل شده است