ePR در اروپا شکستن بازاریابی است

GDPR در ماه مه 2018 معرفی شد و خوب بود. خوب این کشش است. آسمان ها سقوط نکردند و همه به دنبال روزشان بودند. برخی بیشتر از دیگران بدون وقفه هستند. چرا؟ از آنجا که اطمینان حاصل می شد ، قبل از اینکه یک شرکت از طریق ایمیل از آنها بخواهد ، رضایت خاص ، آگاهانه و بدون ابهام از یک شهروند اروپایی مورد نیاز است. بسیار خوب ... اما بیایید مرور کنیم. آیا غول های اتوماسیون بازاریابی در جهان ، HubSpots ، Marketos و غیره به ما نگفته اند که محتوا سلطان است؟ اگر آن را ایجاد کنید ،