آینده فروش B2B: ترکیب تیم های داخل و خارج

همه گیر COVID-19 پیامدهای موج داری را در سرتاسر چشم انداز B2B ایجاد کرد ، شاید به طور قابل توجهی در مورد چگونگی انجام معاملات باشد. مطمئناً ، تأثیر بر خرید مصرف کننده بسیار زیاد بوده است ، اما در مورد تجارت با تجارت چه؟ طبق گزارش B2B Future Shopper Report 2020 ، تنها 20٪ از مشتریان مستقیماً از نمایندگان فروش خرید می کنند ، در حالی که 56٪ در سال قبل کاهش داشته است. مطمئناً ، تأثیر آمازون بیزینس قابل توجه است ، با این حال 45٪ از پاسخ دهندگان نظرسنجی گزارش کرده اند که خرید