ویدئو: گربه بدخلق ، یهودی چاق و آگاهی و تعامل با پیوند USCTO

گرامپی گربه و یهودی فربه چه اشتراکاتی با مگان اسمیت منصوب رئیس جمهور دارند؟ و این در مورد بازاریابی به ما چه می گوید؟ من به عنوان کسی که سه سال در حال انجام صحبتهای کلی در SXSW بوده است ، تصمیم گرفتم امسال با مقایسه علم داده (به عنوان مثال گوش دادن به جامعه) با یک نمونه داده (به عنوان مثال قدم زدن در خیابان ششم با یک گروه دوربین و پرسیدن) یک آزمایش کوچک انجام دهم. سوالات احمقانه مردم) در اینجا چه چیزی است