چرا GDPR برای تبلیغات دیجیتال خوب است

یک دستورالعمل قانونی گسترده به نام "مقررات عمومی حفاظت از داده ها" یا GDPR ، از 25 مه به اجرا درآمد. این مهلت برای بسیاری از بازیکنان تبلیغات دیجیتال درگیر شده و بسیاری دیگر نگران بودند. GDPR دقیقاً عوارضی را ایجاد می کند و تغییراتی را ایجاد می کند ، اما این تغییر است که بازاریابان دیجیتال باید استقبال کنند ، نه ترس. دلیل این امر این است: پایان مدل مبتنی بر Pixel / کوکی برای صنعت خوب است واقعیت این است که مدت ها بود که این مورد به تأخیر افتاده بود. شرکت ها قدم های خود را می کشند و