داده های رفتاری دیجیتال: بهترین راز برای ضربه زدن به آکورد راست با ژنرال Z

موفق ترین استراتژی های بازاریابی با درک عمیق افرادی که برای دستیابی به آنها طراحی شده اند ، تقویت می شوند. و ، در نظر گرفتن سن یکی از رایج ترین پیش بینی کننده های تفاوت نگرش ها و رفتارها ، مدت هاست که نگاه کردن از دریچه نسلی ، راهی مفید برای بازاریابان برای ایجاد همدلی برای مخاطبان خود بوده است. امروز ، تصمیم گیرندگان شرکتی متمایل به آینده ، ژنرال Z را متولد کرده اند که پس از سال 1996 متولد شده است. این نسل شکل خواهد گرفت