شخصی سازی سفر خرید مشتری

متناسب سازی تجربه خرید برای هر یک از مصرف کنندگان ایده جدیدی نیست. فقط به احساسی که هنگام بازدید از یک رستوران محلی دارید و پیشخدمت نام و نام خانوادگی شما را به یاد می آورد ، فکر کنید. احساس خوبی دارد ، درست است؟ شخصی سازی عبارت است از بازآفرینی آن لمس شخصی ، نشان دادن مشتری که شما او را درک کرده و از او مراقبت می کنید. فناوری ممکن است تاکتیک های شخصی سازی را ممکن کند ، اما شخصی سازی واقعی یک استراتژی و طرز تفکر در هر تعامل مشتری با شما است