بهترین روشها برای پیگیری تماس در سراسر استراتژیهای بازاریابی شما

ردیابی تماس یک فناوری مستقر است که در حال حاضر دوباره احیا شده است. با ظهور تلفن های هوشمند و مشتری جدید تلفن همراه ، قابلیت های کلیک برای تماس بسیار جذاب تر برای بازاریاب مدرن است. این جذابیت بخشی از انگیزه افزایش 16 درصدی تماس های ورودی به مشاغل است. اما علی رغم افزایش تماس ها و تبلیغات موبایلی ، بسیاری از بازاریابان هنوز از رهگیری مکالمه تاکتیکی بازاریابی استفاده نکرده اند و