چرا ارتباط تیم مهمتر از Martech Stack شما است

دیدگاه غیرمعمول سیمو آهاوا در مورد کیفیت داده ها و ساختارهای ارتباطی ، فضای اتاق را در Go Analytics تازه کرد! کنفرانس. OWOX ، رهبر MarTech در منطقه CIS ، از هزاران متخصص در این گردهمایی استقبال کرد تا دانش و ایده های خود را به اشتراک بگذارند. تیم OWOX BI دوست دارد شما درباره مفهوم پیشنهادی سیمو آهاوا که قطعاً پتانسیلی برای رشد تجارت شما دارد ، فکر کنید. کیفیت داده ها و کیفیت سازمان