ارزیابی مارکوم: جایگزینی برای تست A / B

بنابراین ما همیشه می خواهیم بدانیم که مارکوم (ارتباطات بازاریابی) چه به عنوان وسیله نقلیه و چه برای یک کمپین فردی چگونه کار می کند. در ارزیابی مارکوم استفاده از تست A / B ساده معمول است. این یک روش است که در آن نمونه گیری تصادفی دو سلول را برای درمان کمپین جمع می کند. یک سلول آزمایش می کند و سلول دیگر نمی تواند. سپس میزان پاسخ یا درآمد خالص بین دو سلول مقایسه می شود. اگر سلول آزمایش از سلول کنترل بهتر عمل کند