SOCXO: بازاریابی وکالت با قیمت گذاری مبتنی بر عملکرد

به عنوان بخشی از چشم انداز بازاریابی محتوا ، دیجیتال مارکتینگ تاکنون رویکرد ترجیحی برندها برای جلب و جذب آنلاین مخاطبان خود بوده است. مدل معمولی بازاریابی دیجیتال ترکیبی از ایمیل ، جستجو و بازاریابی رسانه های اجتماعی را شامل می شود و تاکنون از یک روش فرمولی و پولی برای ایجاد و توزیع آنلاین محتوای نام تجاری استفاده کرده است. با این حال ، چالش ها و بحث هایی در مورد استراتژی ، اندازه گیری ، نتایج و بازگشت سرمایه رسانه پرداخت شده است