چالش های اتوماسیون بازاریابی بازاریابان ، فروشندگان و مدیران عامل (داده ها + مشاوره)

اتوماسیون بازاریابی از زمانی که شرکتهای بزرگ فعال شده اند ، مورد استفاده قرار گرفته است. این پدیده از جهات مختلف تأثیر خود را در فناوری بازاریابی گذاشت. راه حل های اولیه قوی ، غنی از ویژگی ها و در نتیجه پیچیده و گران بودند. همه اینها اجرای اتوماسیون بازاریابی را برای شرکتهای کوچکتر سخت می کرد. حتی اگر یک تجارت کوچک توانایی خرید نرم افزار اتوماسیون بازاریابی را داشته باشد ، در تهیه ارزش واقعی از آن مشکل است. این