3 اشتباه برتر در بازاریابی که مشاغل جدید ایجاد می کنند

چرا کار خود را شروع کردید؟ من شرط می بندم که مزرعه پاسخ شما این نبود که "چون می خواستم بازاریاب شوم". با این حال ، اگر مثل صدها صاحب مشاغل کوچک باشید که من با شما کار کرده ام احتمالاً حدود 30 ثانیه بعد از باز کردن درهای خود متوجه شده اید که اگر بازاریاب نمی شوید ، صاحب مشاغل کوچک نخواهید شد برای مدت طولانی و حقیقت را بگویم که شما را ناامید می کند زیرا لذت نمی برید