3 دلیل فروش تیم های تجزیه و تحلیل بدون تجزیه و تحلیل

تصویر سنتی از یک فروشنده موفق کسی است که با داشتن کاریزما ، اقناع و اعتقاد به آنچه می فروشد ، به راه می افتد (احتمالاً با یک فدورا و کیف پول). در حالی که مطمئناً جذابیت و جذابیت امروزه در فروش نقش دارد ، تجزیه و تحلیل به عنوان مهمترین ابزار در جعبه هر تیم فروش ظاهر شده است. داده ها در هسته اصلی فرآیند فروش مدرن قرار دارند. استفاده حداکثر از داده ها به معنای استخراج بینش درست است