محتوای بدون دروازه یا غیر دروازه ای: چه زمانی؟ چرا؟ چگونه ...

دسترسی به مخاطب خود با هم رفتاری با رفتارهای دیجیتالی او ذاتاً از طریق تبلیغات و رسانه های هدفمند بیشتر در دسترس است. برند خود را به اوج توجه ذهن خریدار خود برسانید ، به آنها کمک کنید تا از برند شما بیشتر آگاه شوند و امیدوارم ورود آنها به سفر خریدار شناخته شده بسیار دشوارتر باشد. این محتوائی است که متناسب با نیازها و علایق آنهاست و در زمان های مطلوب به آنها ارائه می شود تا فرآیند آن را تأمین کند. با این حال ، سوال