5 نکته در مورد نحوه استفاده از نظرات مشتری در رسانه های اجتماعی

این بازار تجربه سختی است ، نه فقط برای مارک های بزرگ بلکه به طور متوسط. چه صاحب مشاغل عظیم باشید ، چه یک فروشگاه کوچک محلی یا یک بستر اینترنتی ، احتمال صعود از نردبان بسیار ناچیز است ، مگر اینکه به خوبی از مشتریان خود مراقبت کنید. وقتی مشغول خوشبختی چشم انداز و مشتری خود باشید ، آنها سریع پاسخ خواهند داد. آنها مزایای بسیار خوبی را به شما ارائه می دهند که بیشتر شامل اعتماد ، بررسی مشتری و