MQL ها Passé هستند - آیا شما MQM ها را تولید می کنید؟

MQM واحد پول جدید بازاریابی است. جلسات واجد شرایط بازاریابی (MQM) با چشم انداز و مشتری ، چرخه فروش را سریعتر انجام می دهند و خط لوله درآمد را بهتر افزایش می دهند. اگر آخرین مایل از مبارزات بازاریابی خود را که منجر به برد بیشتر مشتری می شود ، دیجیتالی نمی کنید ، وقت آن است که آخرین نوآوری در بازاریابی را در نظر بگیرید. ما به خوبی در حال تغییر بازی از دنیای MQL به دنیایی هستیم که در آن هدایت های آماده مکالمه ارز اصلی بازاریابی است.

جیفلنو: این بستر اتوماسیون نشست چه تاثیری روی رویداد بازگشت سرمایه دارد

اکثر شرکتهای بزرگ سرمایه گذاریهای قابل توجهی را در رویدادهای شرکتی ، کنفرانس ها و مراکز توجیهی انجام می دهند تا انتظار داشته باشند که رشد تجارت را تسریع کنند. طی سالیان ، صنعت رویدادها مدل ها و روش های مختلفی را برای نسبت دادن ارزش به این هزینه ها تجربه کرده است. بیشترین میزان پیگیری ، ایجاد برداشت های ایجاد شده در شبکه های اجتماعی و نظرسنجی از شرکت کنندگان برای درک تأثیر رویدادها بر آگاهی از برند. با این حال ، جلسات یک قسمت اساسی از تجارت است. برای موفقیت ، مشاغل باید استراتژیک عمل کنند

معیارهای کلیدی رویداد که هر مجری باید دنبال کند

یک بازاریاب باتجربه مزایای ناشی از رویدادها را درک می کند. به طور خاص ، در فضای B2B ، رویدادها بیش از سایر اقدامات بازاریابی منجر به تولید می شوند. متأسفانه ، بیشتر منجر به فروش تبدیل نمی شود ، و چالشی برای بازاریابان برای کشف KPI اضافی برای اثبات ارزش سرمایه گذاری در رویدادهای آینده است. به جای تمرکز کامل بر روی سرنخ ، بازاریابان باید معیارهایی را در نظر بگیرند که نحوه دریافت این رویداد را توسط مشتریان بالقوه ، مشتریان فعلی ، تحلیلگران و