یک برنامه 4 نقطه ای برای تبدیل مشتریان B2B شما به Evangelists نام تجاری

اگر یک شب را در شهری می گذرانید که قبلاً هرگز به آن سفر نکرده بودید و دو توصیه رستوران داشتید ، یکی از دربان هتل و دیگری از طرف یک دوست ، احتمالاً به توصیه های دوست خود عمل می کردید. ما معمولاً عقاید افرادی را که می شناسیم و دوستشان داریم معتبرتر از توصیه های یک غریبه می دانیم - این فقط سرشت انسان است. همچنین به همین دلیل مارک های تجاری به مصرف کننده (B2C) در کمپین های تأثیرگذار سرمایه گذاری می کنند - توصیه های دوستانه یک ابزار تبلیغاتی فوق العاده قدرتمند است. آی تی