CMO-on-the-Go: کارگران Gig چگونه می توانند از بخش بازاریابی شما بهره مند شوند

میانگین تصدی CMO کمی بیش از 4 سال است - کوتاه ترین دوره C-مجموعه. چرا؟ با فشار برای رسیدن به اهداف درآمد ، فرسودگی شغلی در مرحله بعدی اجتناب ناپذیر است. این جایی است که کار gig وارد می شود. CMO on-the-go بودن به مدیر ارشد بازاریابی این امکان را می دهد تا برنامه خود را تنظیم کند و فقط آنچه را که می داند از عهده آن بر می آید را به عهده بگیرد و نتیجه آن کار با کیفیت بالاتر و نتایج بهتر برای نتیجه نهایی است. با این حال ، شرکت ها همچنان به تصمیم گیری های مهم استراتژیک ادامه می دهند