چالش های بازاریابی - و راه حل ها - برای سال 2021

سال گذشته سواری پر از دست انداز برای بازاریابان بود و تقریباً در هر بخش مشاغل را مجبور به تحریک یا حتی جایگزینی کل استراتژی ها در برابر شرایط غیرقابل تحقق کرد. برای بسیاری ، قابل توجه ترین تغییر تأثیر فاصله اجتماعی و پناه دادن در محل بود که جهش بزرگی در فعالیت خرید آنلاین ایجاد کرد ، حتی در صنایعی که قبلاً تجارت الکترونیکی آنچنان مشخص نبود. این تغییر منجر به ایجاد یک فضای دیجیتالی شلوغ شد ، سازمانهای بیشتری برای مصرف کننده رقابت می کردند