طراحی مجدد ایمیل: 6 ویژگی که نیاز به تفکر مجدد دارند

بسته به اینکه از چه کسی می خواهید ، نامه الکترونیکی بین 30 تا 40 سال وجود داشته است. ارزش آن ، با کاربردهایی که در دو جنبه اجتماعی و حرفه ای زندگی وجود دارد ، واضح است. آنچه که آشکار است ، این است که واقعاً فناوری ایمیل منسوخ شده است. از بسیاری جهات ، پست الکترونیکی مورد نیاز برای افزایش نیازهای روزمره کاربران است. اما چند بار پیش از اینکه بپذیرید شاید زمان آن گذشته است ، می توانید چیزی را دست و پا بزنید؟