TaskHuman: پلتفرم مربیگری فروش دیجیتال بلادرنگ

وقتی نوبت به تنظیم فروشندگان برای موفقیت و رشد مداوم می رسد، مدل آموزشی سنتی فروش اساساً شکسته شده است. با رویکردی که بیش از حد اپیزودیک، ناخوشایند و متناسب با فرد نیست، آموزش فروش به گونه ای ارائه می شود که هم کسب و کار و هم تیم های فروش آن را دچار مشکل می کند. مربیگری فروش اغلب تنها یک بار در سال در یک سازمان انجام می شود، اما مطالعات نشان می دهد که شرکت کنندگان در آموزش های مبتنی بر برنامه درسی سنتی بیشتر فراموش می کنند.