چگونه هزینه جذب مشتری خود را برای حداکثر بازگشت سرمایه کاهش دهید

هنگامی که به تازگی یک کسب و کار را راه اندازی می کنید، جذب مشتری با هر روشی که می توانید، صرف نظر از هزینه، زمان یا انرژی وسوسه انگیز است. با این حال، همانطور که یاد می گیرید و رشد می کنید، متوجه می شوید که متعادل کردن هزینه کلی جذب مشتری با ROI ضروری است. برای انجام این کار، باید هزینه جذب مشتری (CAC) خود را بدانید. نحوه محاسبه هزینه جذب مشتری برای محاسبه CAC، فقط باید تمام فروش را تقسیم کنید و