معمای هویت در مدیریت داده های مشتری

بحران هویت مصرف کننده در اساطیر هندو ، راوانا ، دانشمند بزرگ و پادشاه شیطان ، ده سر دارد که نماد قدرت ها و دانش های مختلف او است. سرها با توانایی شکل گیری و رشد مجدد غیرقابل تخریب بودند. در نبرد آنها ، راما ، خدای جنگجو ، باید زیر سر راوانا برود و تیر را به سمت قلب انفرادی او نشانه رفته تا او را برای همیشه بکشد. در دوران مدرن ، مصرف کننده کمی شبیه راوانا است ، نه از نظر او