3 بهترین روش برای بازاریابان محصول در شرکت های B2B سازمانی

شرکت‌های فناوری تجارت به کسب و کار (B2B) با یک معضل دشوار روبرو هستند. از یک طرف، تغییر سریع شرایط بازار این شرکت ها را ملزم می کند که شایستگی های فروش و بازده اقتصادی را نشان دهند. از سوی دیگر، متخصصان بازاریابی فناوری کمبود دارند، که باعث می شود تیم های موجود بیش از حد کار کنند و رشد و گسترش تیم ها را دشوارتر می کند. یک نظرسنجی اخیر از تصمیم گیرندگان ارشد بازاریابی، این مشکل را با شناسایی آخرین مشکلات پیش روی ابتکارات Go-to-Market (GTM) و در عین حال شناسایی بالقوه بررسی کرد.