CX در مقابل UX: تفاوت بین مشتری و کاربر

CX / UX - فقط یک حرف متفاوت است؟ خوب ، بیش از یک نامه ، اما شباهت های زیادی بین تجربه مشتری و کاربری تجربه وجود دارد. افراد حرفه ای با هر دو تمرکز کار می کنند تا با انجام تحقیق در مورد مردم اطلاعات کسب کنند! شباهت های تجربه مشتری و تجربه کاربر اهداف و روند مشتری و تجربه کاربر اغلب مشابه هستند. هر دو این موارد را دارند: این مفهوم وجود دارد که تجارت فقط فروش و خرید نیست بلکه تأمین نیازها و تأمین ارزش است