اشتراک کافی نیست - چرا شما به یک استراتژی تقویت محتوا نیاز دارید

زمانی بود که اگر شما آن را می ساختید ، آنها می آمدند. اما این همه قبل از اشباع بیش از حد اینترنت از محتوا و سر و صدای زیاد بود. اگر از اینکه محتوای شما فقط به اندازه گذشته نرفته احساس ناامیدی کرده اید ، تقصیر شما نیست. اوضاع فقط تغییر کرده است. امروز اگر به اندازه کافی به مخاطبان و مشاغل خود اهمیت می دهید ، کاملاً باید استراتژی تدوین کنید تا محتوای خود را به سمت جلو هدایت کنید