داده های بازاریابی: کلید برجسته شدن در سال 2021 و بعد از آن

در عصر حاضر ، هیچ بهانه ای وجود ندارد که نمی دانیم محصولات و خدمات خود را به چه کسی بازاریابی می کنیم و مشتری شما چه می خواهد. با ظهور پایگاه های اطلاعاتی بازاریابی و سایر فناوری های مبتنی بر داده ، روزهای بازاریابی بدون هدف ، انتخاب نشده و عمومی سپری شده است. یک دیدگاه کوتاه تاریخی قبل از سال 1995 ، بازاریابی بیشتر از طریق پست و تبلیغات انجام می شد. پس از سال 1995 ، با ظهور فناوری ایمیل ، بازاریابی کمی خاص تر شد. آی تی