استنباط خالص سرنخ های جدید: بهترین سرنخ های Salesforce را شناسایی و ارسال کنید

مشاغل در تلاشند تا اطلاعات زیادی را درباره مشتریان و انگیزه آنها تفسیر کنند. تقریباً غیرممکن است که وقتی جنگلها روی سیستم رکورد خود متمرکز هستند در مقابل استخراج اطلاعات مفید از همه سیگنالها در سیستمهای مختلف مانند Salesforce ، Marketo و Google Analytics و همچنین منابع بدون ساختار از وب ، جنگل را ببینیم. تعداد کمی از شرکت ها منابع یا تخصص لازم را برای استخراج داده های خود و استفاده از تجزیه و تحلیل های تعیین کننده دارند