ایجاد یک نقشه راه دیجیتال برای مشاغل آینده نگر

تیم دانکن ، سرب رشد محصول در Bottle Rocket ، در مورد ارزش ایجاد یک چشم انداز دیجیتالی مشترک در یک شرکت و چگونگی چابک شدن مشاغل در انطباق با تغییرات مداوم بازار دیجیتال بحث می کند.