حکم بازاریابی جدید: درآمد یا موارد دیگر

در حالی که آمریکا آرام آرام از اوج بیماری همه گیر بهبود می یابد ، در ماه آگوست بیکاری به 8.4 درصد کاهش یافت. اما کارمندان ، به ویژه متخصصان فروش و بازاریابی ، در حال بازگشت به فضای بسیار متفاوتی هستند. و این چیزی نیست که قبلاً دیده باشیم. وقتی در سال 2009 به Salesforce پیوستم ، در دوره رکود بزرگ بودیم. ذهنیت ما به عنوان بازاریاب مستقیماً تحت تأثیر سفت و سخت شدن کمربند اقتصادی بود که به تازگی در سراسر جهان اتفاق افتاده بود. این اوقات ناب بود. ولی