اهمیت همکاری برای بازاریابان در Lockdown

مطالعه ای در مورد بازاریابان و مدیران عامل در طول تابستان نشان داد که فقط پنج درصد از افراد هیچ قصدی در زندگی در قفل شدن نداشته اند - و حتی یک نفر هم نگفت که در این مدت چیزی را یاد نگرفته است. و با تقاضای متراکم برای فعالیت بازاریابی پس از قفل بهار ، به همان خوبی است. برای xPlora ، یک آژانس بازاریابی و دیجیتال مستقر در صوفیه ، بلغارستان ، توانایی به اشتراک گذاری فایل های طراحی