همه نمی توانند وب سایت شما را ببینند

برای مدیران وب سایت در بسیاری از مشاغل بزرگ و کوچک ، این فصل گذشته زمستان نارضایتی آنها بود. از ماه دسامبر ، ده ها گالری هنری در شهر نیویورک در پرونده های قضایی نامگذاری شدند و گالری ها تنها نبودند. صدها شکایت اخیراً علیه مشاغل ، م institutionsسسات فرهنگی ، گروه های مدافع و حتی پدیده پاپ بیانسه که وب سایت آن با شکایت طبقاتی در ژانویه تشکیل شد ، تشکیل شده است. آسیب پذیری مشترک آنها چیست؟ این وب سایت ها نبودند