برای مخاطبان فنی به بازاریابی کمک نیاز دارید؟ از اینجا شروع کنید

مهندسی به همان اندازه که نگاه به جهان است یک حرفه نیست. برای بازاریابان ، توجه به این دیدگاه هنگام صحبت با مخاطبان فنی بسیار متشخص می تواند تفاوت بین جدی نگرفتن و نادیده گرفته شدن باشد. دانشمندان و مهندسان می توانند مخاطبان سختی برای شکستن باشند ، که این عامل اصلی برای گزارش وضعیت بازاریابی به مهندسان است. برای چهارمین سال متوالی ، TREW Marketing ، که منحصراً در بازاریابی تا فنی متمرکز است