دام: مدیریت دارایی دیجیتال چیست؟

مدیریت دارایی های دیجیتال (DAM) شامل وظایف و تصمیمات مدیریتی مربوط به بلعیدن ، حاشیه نویسی ، فهرست نویسی ، ذخیره سازی ، بازیابی و توزیع دارایی های دیجیتال است. عکس ها ، انیمیشن ها ، فیلم ها و موسیقی های دیجیتال ، مناطق هدف مدیریت دارایی رسانه را نشان می دهند (یک زیر مجموعه DAM). دشوار است که به دنبال مدیریت دارایی های دیجیتال باشید ، بدون اینکه به وضوح بیان کنید. به عنوان مثال: بازاریابی امروز بستگی زیادی به رسانه های دیجیتال دارد. و وقت پول است. بنابراین بازاریابان باید همین مقدار هزینه کنند