5 مورد ضروری برای بهینه سازی اتوماسیون بازاریابی

برای بسیاری از بازاریابان ، نوید راه حل های اتوماسیون بازاریابی دست نیافتنی به نظر می رسد. آنها خیلی گران هستند و یا خیلی پیچیده برای یادگیری. من این افسانه ها و تعدادی دیگر را در "مانیفست بازاریابی مدرن" OutMarket از بین بردم. امروز ، من می خواهم افسانه دیگری را از بین ببرم: اتوماسیون بازاریابی یک گلوله نقره ای است. پیاده سازی نرم افزار اتوماسیون به طور خودکار تعامل و تبدیل را افزایش نمی دهد. برای دستیابی به این نتایج ، بازاریابان باید هم اتوماسیون بازاریابی و هم ارتباطات خود را بهینه کنند. بهینه سازی را می توان چنین تصور کرد