حمایت مالی شرکت

اگر می توانستم تکه هایی را روی کت و شلوارم بفروشم ، فکر می کنم می توانم یک جنگ پیشنهادات بین پاپا جان ، دوناتو و دومینو را شروع کنم:
حمایت