اخبار بد در جبهه دوستیابی داگ

مک جوجه ماهبه نظر می رسد ممکن است به اندازه امید من "ماهی در دریا" نباشد! آیا امیدی برای Single Computer Geek Man وجود دارد؟

طبق اداره آمار کار ، زنان در سال 26.7 فقط 2006 درصد از موقعیت های رایانه ای و ریاضی و 16.6 درصد از کل پست های مدیر شبکه و سیستم های رایانه ای را پر کرده اند.

از جانب هفته هفتگی.
تصویر از Mac Chicken ماه Macenstein.